Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla reprezentantów i pracowników kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Przedsiębiorstwa REMTOR Sp. z o. o.

Na podstawie  art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w imieniu Przedsiębiorstwa REMTOR
Sp. z o. o. informujemy, że Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwa REMTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Janikowie ul. Balonowa 3, 62-006 Janikowo
 2. Jeśli Państwo maja pytania związane przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem tel.: +48 61 8879014 lub e-mail: remtor@remtor.com.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z postępowaniami RODO i polskimi regulacjami w zakresie ochrony danych:
  – podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na sprzedaż oferowanych usług i towarów (art. 6 ust. 1 lit. b, c, d),
  – realizacji zawartej umowy na sprzedaż oferowanych  usług i towarów (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  – dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
  a) realizacji zawartej umowy na sprzedaż oferowanych  usług i towarów (art. 6 ust. 1 lit.)
  – nawiązanie stosunków biznesowych (m.in. złożenie zapytania ofertowego lub oferty),
  – realizacja umowy zawartej przez Administratora z jego zleceniodawcą, w szczególności z inwestorem,
  – ubieganie się o udzielenie zamówienia, w szczególności udzielonego w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych,
  – zabezpieczenia bezpieczeństwa ludziom i ochronie mienia,
  – zapewnienie w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą spawanej komunikacji pomiędzy wszystkimi współpracującymi ze sobą podmiotami, w szczególności na etapie ofertowania zawierania umów oraz ich następczej realizacji,
  – ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy na sprzedaż oferowanych usług i towarów, a po rozwiązaniu umowy przez okres
  konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że przetwarzanie Państwa dane osobowe narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane w celu zawarcia i realizacji umowy zaś ich niepodanie będzie powodem odstąpienia od zawartej umowy;
 8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).